Самостоятелна работа по български език – изходно ниво II клас

Име_____________________________________________________

 

1. Избери вярната гласна.

а / ъ                         о / у                               е / и

п...тешествие                            к....жух                                  л.....карство

д....ждовен                                ст....ден                                  з.....лено

гр....дина                                   щ....рец                                  ш....вица

2. Направи проверка и запиши вярната съгласна.

___________________пло....  ( д / т )              ________________гле....ка    ( д / т )

___________________ръка.... ( в / ф )             ________________шка....че  ( в / ф )

___________________вла....   ( г / к )              ________________вери....ка  ( ж / ш)

___________________хля....   ( б / п )             ________________блу....ка    ( з / с )

 

3. Попълни с буквосъчетание  йо / ьо.

трен….ор    /  ма….ор    /   Пет….о    /  За….   Ба….   /    ….рдан   /    Ван….    /     .…ана

 

4. Напиши думи близки по значение на дадените.

тичам_____________________           учтив_________________

трудолюбив________________          измама________________

 

5. Зачертай излишната дума:

 

съществителни :    градина,   София,   приказка,    дъжд,   радост,   приказен,   жабче

прилагателни:        слънчев,    красив,    силна,    говоря,    зелен,    кръгли,    нежна

глаголи:                   играя,     нося,     смеем се,     скачаме,     смях,     търкулна се

 

6. Към думите от гатанката отбележи от кой клас са, запиши род (ако имат) и число

Постави пропуснатите знаци в края на изреченията.

 

Търкул, търкул, Белушко,                               Белушко __________________

Какво носиш, бе душко                                   нося______________________

Нося яка премяна,                                           премяна__________________

От бял мрамор изляна                                    бял _____________________          

Нося в сърце от злато                                   будилниче________________   

будилниче  крилато             Що е то            крилато __________________

 

7. Състави по едно изречение с думите във всеки ред:

цветя, първите, цъфнаха, пролетни

_____________________________________________________________

отлитат, прелетните, наесен, птици, къде

_____________________________________________________________

8. Поправи грешките в поканата. Препиши я вярно и  красиво.

                                                              __________________________

Каниме ви да отидеме                       ____________________________

заедно на луна парк  Там д-               ___________________________

ецата могът да ходат кад-              _____________________________

ето искът ида правът сичко.            __________________________    

 

Изходно по БЕЛ- II клас.doc (335,5 kB)