Работа по проекти

Проект (proiectus) от латински означава „хвърлен напред”, разработен план, намерение, замисъл или идея за нещо.

      Проектът е целенасочена и организирана дейност за постигане на определени резултати и осъществима в определени времеви рамки.

      Видове проектна работа

Според продължителността

Ø  В серия последователни часове по един учебен предмет.

Ø  15-20 минути в различни учебни часове.

Ø  Един учебен срок.

Ø  През цялата учебна година.

Според участниците в проекта

Ø  Ученици само от един клас.

Ø  Само от определени паралелки.

Ø  Ученици от всички класове.

Ø  Ученици, изучаващи определени предмети.

Ø  Ученици с определени интереси или участващи в извънкласни форми на дейности.

Според мястото на провеждане

Задачите по проекта, отделните дейности могат да се дадат в класната стая, но част от работата може да се извърши извън нея.                                  

Ø  В компютърния кабинет или друг кабинет.

Ø  В училищната библиотека.

Ø  В училищния двор.

Ø  В парка.

Ø  В музей или учреждение.

Ø  В зоологическа градина.

Ø  В обсерватория и др.

Проектната работа може да бъде свързана с:

Ø  Участие в карнавал, конкурс, изложба, фестивал.

Ø  Създаване на книга на класа, читателски албум.

Ø  Съчиняване и събиране на стихове и разкази по определена тема.

Ø  Илюстрации на откъси от изучени произведения.

Ø  Изработване на покана за празник, поздравителна картичка, флаш карти, награди, грамоти.

Ø  Колаж от материали по дадена тема.

Ø  Драматизация, куклено шоу, модно шоу.

Ø  Изработване на афиш, постер, брошури, табло, училищен вестник и др.

 

       Етапи на проектната работа

Организационен етап

       Може да се осъществи в Часа на класа или като част от урочната работа по съответния предмет.

Ø  Поставя се темата - чрез беседа учениците се запознават с темата, мотивират се за участие в работата по проекта. Пред учениците се поставя предизвикателството да организират карнавал, състезание, драматизация, изработване на постер и т.н.

Ø  Изработва се план на работата - обсъжда се същността на проекта и какво е необходимо за неговата подготовка.

Ø  Формиране на екипите.Учителят представя свое предложение за формиране на екипи, а учениците избират свой лидер.

Ø  Разпределение на задачите между екипите. Учителят е подготвил задачите в различни пликове. Всеки лидер избира един плик и запознава членовете на екипа си с изтеглената задача.

Ø  Разпределение на информационните материали.Учениците получават задачи за самостоятелна работа, помощни въпроси, насоки за търсене на нужната информация и материали.

Оперативен етап

Учителят провежда беседа за необходимостта от оповестяване и популяризиране на предстоящия проект.

Ø  Създаване на електронни покани и изпращане на гостите.

Ø  Изготвяне на афиш за оповестяване на събитието.

Ø  Търсене на материали за проекта от книги и енциклопедии, от Интернет.

Ø  Обмисляне на начините за представяне на проекта.

Ø  Подготвяне на електронна викторина с тематични въпроси.

Ø  Изработване на награди за участниците или победителите.

Продуктивен етап

Ø  Обсъждане и изготвяне на сценарий за тържество, изложба, конкурс.

Ø  Подготовка и провеждане на представянето - карнавал, шоу, драматизация.

Ø  Подготовка на декорите, костюмите, аксесоарите.

Ø  Подготвя се изложба, залепват се постерите.

Ø  Готовите проекти се презентират от учениците.

Ø  Поканват се гости.

Ø  Прави се обобщение на постигнатите резултати.

Ø  Обявяват се резултатите от класациите на журито и на класа.